Deklaracja dostępności.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół w Pisarzowicach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji: https://zspp.webd.pl

Data publikacji strony internetowej:  2009 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.09.2016 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
 • Alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst).
 • Kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe:

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Pawłowski, adres e-mail : email pawlowski  Można się także kontaktować, dzwoniąc na numer telefonu 756106483. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż    w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Obiekt Zespołu Szkół w Pisarzowicach mieści się w pięciu połączonych ze sobą budynkach dwupoziomowych.
 • W budynkach są schody, przy hali sportowej (wewnątrz) znajduje się winda, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 • W trzech budynkach są cztery toalety dla niepełnosprawnych.
 • W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Aby wejść do budynku z każdej ze stron należy pokonać furtkę.
 • W budynku nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 • Na terenie Zespołu znajdują się dwa parkingi, na jednym z nich jest wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 • Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.